Kompakt motstånd mot tomatodlingen

10 juli, 2017

Det är inte bara grannarna som är negativa till tomatodlingen öster om Dannevangsområdet. Väsby byalag vill inte se någon tung trafik genom byn, Trafikverket anser att Väsby Fäladsväg är för smal och kommunens miljöavdelning är orolig för buller.

Något bygglov har Kullatomater ännu inte sökt. Däremot vill man ha ett förhandsbesked av kommunen. Byggnadsnämnden väntas behandla ärendet i augusti. Fram till den 19 juli har alla möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna växthusanläggningen öster om Dannevangsområdet.

Läs artikeln i HD >> (kräver inloggning)

Strand-Bulletinen 7 juli 2017

7 juli, 2017

Ett nytt nummer av Strand-Bulletinen har kommit till din mejlbox. Du kan också läsa den här. Här är något av innehållet:
- Sommarträff på onsdag – Bilder från midsommar – Bra jobbat, Strandbadenbor! – Nej till tomater! -

Till Strand-Bulletinen 7 juli 2017 >>

Nej till gigantisk växthusanläggning

5 juli, 2017

I slutet av april lämnade Kullatomater AB in en ansökan till Höganäs kommun om förhandsbesked för nybyggnad av växthus. Ett mycket begränsat antal berörda har i slutet av juni getts tillfälle att yttra sig med sista dag 3 juli. Enligt uppgifter från bygglovsavdelningen ska ärendet behandlas av Byggnadsnämnden i slutet av augusti.

Ett fåtal berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande före beslut. Betydligt fler är i verkligheten berörda. Det gäller främst alla boende i Dannevangsområdet men även övriga boende i Strandbaden och hela Kullabygden. Antagligen är ännu fler berörda.

Strandbadens Byaförening har i uppgift att stödja medlemmarnas intressen och i detta fall då främst de boende i närområdet. Motståndet från de boende i Dannevangsområdet och i övriga delar av Strandbaden är kompakt. Detta motstånd måste respekteras.

Den planerade växthusanläggningen är gigantisk.

Strandbadens Byaförening har inte getts tillfälle att yttra sig. Vi har gjort det ändå. Yttrandet avslutas med att Kullatomater AB omgående bör uppmanas att söka efter annan placering. Det borde finnas mer lämpad ”platt” mark, som inte ligger intill ett bostadsområde och där det finns etablerade transportvägar. I annat fall bör kommunen i samband med tillståndsprocessen med detaljplaner, bygglov, tillstånd för transportvägar, m m se till att bygget inte blir av.

Yttrandet från byaföreningen finns i sin helhet här >>

Vad ska kommunen göra med Strandbaden?

15 juni, 2017

Dialog
Höganäs kommun
uppmanar invånarna att komma med förslag till den kommande översiktsplanen. Synpunkter kan lämnas i den s k dialogkartan på kommunens hemsida.

Strandbadens Byaförening uppmanar alla Strandbadenbor att lämna synpunkter under fliken Trafik på framförallt väg 111 genom byn. Självklart är det fritt fram för alla att skriva vad de tycker. Här är ett förslag för den som vill kopiera och klistra in i formuläret:

Jag anser att kommunen ska sätta ner foten när det gäller väg 111 genom Strandbaden. Det är hög tid att kräva av Trafikverket att de sätter in åtgärder för att sänka hastigheten, höja trafiksäkerheten och förbättra miljön. Det kan gälla till exempel säkrare och fler övergångsställen med refuger, fartbegränsningar, omkörningsförbud, förbättrade busshållplatser m m. I Höganäs finns flera ”fartskyltar” som talar om hur fort man kör. Det vill vi också ha i Strandbaden!

Du kan fortsätta med att ha synpunkter på cykelvägen och nya väg 111:

Jag anser också att Trafikverket/kommunen måste anlägga en cykelväg på östra sidan av väg 111 mellan Dannevangsområdet och Nyhamnsläge. Som det är idag måste skolbarnen korsa väg 111 2 x 2 gånger på väg till och från skola och fritidsaktiviteter.

När den nya väg 111 planeras är det nödvändigt att den dras utanför både Strandbaden och Nyhamnsläge. Det är inget alternativ att låta den nya vägen ansluta vid Stora Skärsvägen och därmed bilda en barriär mellan Strandbaden och Nyhamnsläge.

Under fliken Bostäder passar det bra att protestera mot den planerade tomatodlingen öster om Dannevangsområdet:

Jag vill inte att kommunen tillåter ett gigantiskt växthus som kommer att förstöra utsikt och närmiljö vid Dannevangsområdet. Dessutom tillkommer tung trafik på Väsby Fäladsväg med en helt omöjlig anslutning till Kullagatan/väg 111.

Dina synpunkter måste vara inlämnade senast den 30 juni 2017.

Till dialogkartan >>

Kommentar till tomatodlingen

15 juni, 2017

Som Strand-Bulletinen redogjort för tidigare planerar Kullatomater AB en anläggning för tomatodling öster om Dannevangsområdet. Olof Wennerberg, boende på Väsby Fäladsväg, har skickat en skrivelse till bland annat Höganäs kommun.

Läs hela skrivelsen här >>

Tomatodling
Bild: Strandbadens Byaförening