Nytt nummer av Strand-Bulletinen!

Läs om den planerade strandfodringen på stranden väster om Trollskogen/Strandbadsskogen, Kullamannen och Strandbadens Julmarknad Strand-Bulletinen september 2023

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Välkommen till Strandbadens Sommarträff på lördag – NSR får bakläxa – Nya bostadsområdet

Här hittar du nya numret av Strand-Bulletinen med info om bl. a. sommarträffen på lördag

https://gansub.com/t/pm/5847287502486/

Välkomna!

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

NSR Återvinningsanläggning

NSR har lämnat tillståndsansökan om fortsatt och utvidgad verksamhet till Mark- och miljödomstolenByaföreningen har lämnat kritiska synpunkter. Dom föll 6 maj 2022 till största delen i enlighet med NSRs ansökan. Såväl NSR som Länsstyrelsen har överklagat domen till Svea hovrätt, Mark- och Miljööverdomstolen. Byaföreningen lämnade en skrivelse som i stort sammanfaller med Länsstyrelsens åsikter. Dom beslutades 16 juni enligt följande: ”Sammantaget utgör miljökonsekvensbeskrivningen enligt Mark- och miljööverdomstolen ett bristfälligt underlag för att bedöma verksamheternas samlade miljöeffekter på verksamhetsområdet och dess omgivning. Mark- och miljööverdomstolen anser därför att det av bolaget åberopade underlaget rörande miljöeffekterna har varit alltför begränsat. Underlaget har därmed inte kunnat läggas till grund för en ändamålsenlig prövning. Mark- och miljödomstolens dom ska därför upphävas och bolagets ansökan avvisas. Mot bakgrund av detta finns det inte skäl att pröva överklagandena i övrigt.” Överklaganden är möjliga att göra senast 14 juli. Fortsättning följer!

Mark- och miljööverdomstolens domskäl

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Förslag till detaljplan fd Handelsträdgården

Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Höganäs kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Brunnby-Bräcke 9:3 med flera, i Strandbaden, Höganäs kommun. Förslaget har varit på samråd under perioden 3 maj – 24 maj 2022. Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till uppförande av ett nytt bostadsområde med blandad typologi av friliggande villor samt radhus och flerbostadshus. Syftet är även att genom gång- och cykelvägen binda samman planområdet i norrgående riktning med noder såsom busshållplats, skola, förskola och centrum. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Granskningstiden pågår 30 juni – 22 augusti. Granskningsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt på Höganäs kommuns hemsida: www.hoganas.se/dp under fliken Strandbaden samt på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stationshuset, Järnvägsgatan 8 i Höganäs, vardagar under ordinarie kontorstid.

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Vid lämnade synpunkter ska man uppge diarienummer KS/2016/755.

Byaföreningen lämnade i maj 2022 i samband med samrådsprocessen synpunkter på det förslag som då fanns. I sammanfattning framfördes följande:

”En ny sträckning av väg 111 utanför Strandbaden och Nyhamnsläge är nödvändig, då den nuvarande sträckningen inte har kapacitet för ökad trafik.

Förslaget till detaljplan har inte tagit tillräcklig hänsyn till den ökade trafikmängden till och från planområdet och baseras dessutom på gamla uppgifter om trafikmängd på väg 111.

In- och utfarten från planområdet är inte genomtänkt i planen.

En förutsättning för genomförandet av planen är att gång- och cykelöverfarter över väg 111 anordnas samt att gång- och cykelväg anläggs från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge.

Det är viktigt att utformningen anpassas till Strandbaden med dess natur, grönska och byggnadsstil samt att närboendes synpunkter beaktas.” Byaföreningen har för avsikt att senast 22 augusti även lämna synpunkter på det nu presenterade förslaget. Dessa synpunkter kommer att utgå ifrån tidigare lämnade synpunkter enligt ovan. Vid sommarträffen lördagen den 5 augusti finns möjlighet för alla medlemmar i byaföreningen att komma med idéer och förslag.

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Frukostbricka och Yoga under sommaren hos Destination Strandbaden

Du som bor på Beach Camp, Beach Room eller är boende i Strandbaden kan från och med i sommar beställa frukost och boka in dig på utomhusyoga.

Datum för yogan är 1, 8, 15, 22 och 29 juli, Tid: 8.00-9.00,
Pris: 200 sek/ggr, betalas på plats

Ta med vattenflaska och yogamatta. Anmälan sker till: hej@destinationstrandbaden.com eller på telefon 042- 20 30 00. OBS! vid regn ställs passet in.

Frukostbricka serveras mellan kl. 8.00-10.00 varje dag fram till 12 augusti och beställning görs i receptionen dagen innan. Pris 150 sek/pers.

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Strand-Bulletinen 16 juni 2023

Nu har ett nytt nummer av Strand-Bulletinen utkommit. Läs om midsommarfirande, sommarträff, fikaträffar, jordgubbar på Ellagården och Volvo-boken från Strandbaden.

Läs Strand-Bulletinen här >>  (länk)

– Midsommar på Lärkan – Boka in Strandbadens Sommarträff – Volvobok från Strandbaden – (gansub.com)

Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar

Strand-Bulletinen 11 maj 2023

I senaste numret av Strand-Bulletinen finns rapport från El-gruppen, rapport från årsmötet och strandstädningen.
Läs Strand-Bulletinen här >>

Välbesökt årsmöte i Strandbadens Byaförening den 2 april.
Publicerat i Nyheter och information | Lämna en kommentar