Förslag till detaljplan fd Handelsträdgården

Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Höganäs kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Brunnby-Bräcke 9:3 med flera, i Strandbaden, Höganäs kommun. Förslaget har varit på samråd under perioden 3 maj – 24 maj 2022. Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till uppförande av ett nytt bostadsområde med blandad typologi av friliggande villor samt radhus och flerbostadshus. Syftet är även att genom gång- och cykelvägen binda samman planområdet i norrgående riktning med noder såsom busshållplats, skola, förskola och centrum. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Granskningstiden pågår 30 juni – 22 augusti. Granskningsförslaget finns under granskningstiden tillgängligt på Höganäs kommuns hemsida: www.hoganas.se/dp under fliken Strandbaden samt på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stationshuset, Järnvägsgatan 8 i Höganäs, vardagar under ordinarie kontorstid.

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Vid lämnade synpunkter ska man uppge diarienummer KS/2016/755.

Byaföreningen lämnade i maj 2022 i samband med samrådsprocessen synpunkter på det förslag som då fanns. I sammanfattning framfördes följande:

”En ny sträckning av väg 111 utanför Strandbaden och Nyhamnsläge är nödvändig, då den nuvarande sträckningen inte har kapacitet för ökad trafik.

Förslaget till detaljplan har inte tagit tillräcklig hänsyn till den ökade trafikmängden till och från planområdet och baseras dessutom på gamla uppgifter om trafikmängd på väg 111.

In- och utfarten från planområdet är inte genomtänkt i planen.

En förutsättning för genomförandet av planen är att gång- och cykelöverfarter över väg 111 anordnas samt att gång- och cykelväg anläggs från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge.

Det är viktigt att utformningen anpassas till Strandbaden med dess natur, grönska och byggnadsstil samt att närboendes synpunkter beaktas.” Byaföreningen har för avsikt att senast 22 augusti även lämna synpunkter på det nu presenterade förslaget. Dessa synpunkter kommer att utgå ifrån tidigare lämnade synpunkter enligt ovan. Vid sommarträffen lördagen den 5 augusti finns möjlighet för alla medlemmar i byaföreningen att komma med idéer och förslag.

Det här inlägget postades i Nyheter och information. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *